lunes, 9 de enero de 2012

ORDE do 29 de decembro de 2011 pola que se convoca o proceso de acredita- ción de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral


Familias profesionais de 
administración e xestión, 
electricidade e electrónica, 
enerxía e auga,
 fabricación mecánica,
hostalaría e turismo, 
industrias alimentarias, 
madeira e moble, 
química, 
sanidade, 
servizos socioculturais e á comunidade, 
téxtil, 
confección e pel 
transporte e mantemento de vehículos. 


Artigo 3. Lugar de realización (sedes).
O desenvolvemento do proceso terá lugar nos centros integrados de formación profesio-
nal (CIFP) recollidos no anexo II desta orde. 


Artigo 6. Requisitos de participación no procedemento.


a) Posuír a nacionalidade española, dispor do certificado de rexistro de cidadanía comunitaria ou da tarxeta de familiar de cidadán da Unión Europea, ou ser titular dunha autorización de residencia ou de residencia e traballo en España en vigor, nos termos establecidos na normativa española de estranxeiría e inmigración.
b) Ter cumpridos no momento de realizar a inscrición 18 anos para as unidades de competencia correspondentes a cualificacións de nivel I
 e 20 anos para as unidades de competencia de nivel II e III.
c) Ter experiencia laboral e/ou formación relacionada coas competencias profesionais que se queiran acreditar.
c.1) No caso de experiencia laboral, xustificar polo menos tres (3) anos, cun mínimo de 2.000 horas traballadas en total, nos últimos dez anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria, para unidades de competencia de niveis II e III e, para unidades de competencia de nivel I, xustificarán polo menos 2 anos cun mínimo de 1.200 horas traballadas en total.
c.2) No caso de formación, xustificar polo menos 200 horas para unidades de competencia de nivel I ou 300 horas para as unidades de competencia dos niveis II e III, nos últimos dez anos transcorridos antes de realizarse a convocatoria. Nos casos en que os módulos formativos asociados á unidade de competencia que se pretenda acreditar prevexan unha duración inferior, deberanse acreditar as horas establecidas nestes módulos.
d) As persoas candidatas non poderán estar matriculadas nin cursando simultaneamente un curso de formación profesional inicial (ordinario ou modular), nin para o emprego conducente á acreditación das unidades de competencia en que soliciten a súa inscrición. 
Artigo 7. Xustificación do historial profesional e/ou formativo.
1. A xustificación da experiencia laboral farase cos seguintes documentos:
 a) Para traballadores e traballadoras asalariados.
a.1) Certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social, do Instituto Social da Mari- ña ou da mutualidade laboral en que se teña afiliación, onde conste a empresa, o grupo de cotización e o período de contratación (vida laboral).
a.2) Contrato de traballo ou certificación da empresa en que se adquirira a experiencia laboral, que reflicta especificamente a duración dos períodos de prestación de servizos, a categoría laboral, a actividade desenvolvida e o período en que se realizara a devandita actividade. A certificación presentarase segundo o modelo de anexo VI desta orde.
b) Para traballadores e traballadoras autónomos ou por conta propia.
b.1) Certificación da Tesouraría Xeral da Seguridade Social ou do Instituto Social da Mariña, dos períodos de alta na Seguridade Social no réxime especial correspondente (vida laboral).
b.2) Descrición da actividade desenvolvida e o intervalo de tempo en que esta se reali- zou segundo o modelo establecido no devandito anexo VI. 

No hay comentarios: